គម្រោងអភិរក្សលៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះនៅគុកទួលស្លែង

0
87

ការចងចាំអំពីជនរងគ្រោះនៃការធ្វើទារុណកម្មជាច្រើនដោយខ្មែរក្រហមត្រូវបានរក្សាទុកតាមរយៈគម្រោងអភិរក្សពិសេសមួយ។

សារៈមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងមានសំលៀកបំពាក់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅចុងទសវត្សរ៍១៩៧៕