33 C
Phnom Penh

_116749132_f7394494-d660-40eb-9dc7-ac1f4dd4eb93

Latest

IDEA TALK៖ ភាព​ភ័យខ្លាច​នៅ​កម្ពុជា​មុន​ការ​បោះឆ្នោត​ខិត​ជិត​ចូល​មក​ដល់

កម្មវិធី Idea Talk សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២៣ ស្តីអំពី៖ «ភាព​ភ័យខ្លាច​នៅ​កម្ពុជា​មុន​ការ​បោះឆ្នោត​ខិត​ជិត​ចូល​មក​ដល់»។